* * *
В Житомирській області новим брендом може стати ягідництво
* * *
Рамос тренеру Севильи: «Да здравствуют мужики с яйцами»
* * *
1917 року народився Ніколас Орешко —найстаріший живий кавалер Медалі Пошани(США) у 2011-2013 р, українець
* * *
Завод ім.Малишева спростував інформац.про розірвання контракту з Таїландом і готує передачу чергової партії«Оплотів»
* * *
знаєте тих дур, які ревнують хлопця до всього, шо рухається і нє? то я))))) якби могла, ревнувала б і до себе
* * *
Не бажаєш оглухнути - вдавай із себе глухого. © Кен Кізі. "Над зозулиним гніздів’ям"

ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СКОВОРОДИНІВСЬКІ СТУДІЇ. РЕЦЕНЗІЇ

16:26 27.07.2013

ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СКОВОРОДИНІВСЬКІ СТУДІЇ. РЕЦЕНЗІЇ

Гідне продовження вітчизняної

сковородіани

Презентація посібника «Наш першорозум: Вивчення творчості Г.Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах» Цього року великому українському філософу Григорію Сковороді виповнюється 290 років. З нагоди річниці від дня його народження в Україні проходять урочистості, конференції. Зокрема, у селищі Чорнухи Полтавської області, де він народився, в селі Коврай Черкаської області, де він працював у заможній родині переяславсь­ кого полковника Степана Томари, в Черкасько­ му національному університеті імені Богдана Хмельницького, Київському національному уні­ верситеті імені Тараса Шевченка та Полтавсь­ кому університеті економіки і торгівлі відбули­ ся всеукраїнські наукові конференції.  Переяслав-Хмельницький державний педаго­ гічний університет, який носить ім'я філософа, не залишився байдужим до такої знаменної дати. У 2011 р. тут пройшли XV Всеукраїнські Сковоро- динівські читання, а в 2013-му планується прове­ дення міжнародних читань.

16 жовтня в Харківському національному пе­ дагогічному університеті імені Г.С. Сковороди від­ булася презентація книжки «Наш першорозум:

Вивчення творчості Г.Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах», яка вийшла друком у 2012 р.  в м. Переяславі-Хмельницькому. Вона присвячена вивченню творчої спадщини одного з найбільших і найзагадковіших філософів світу, про якого видат­ ний український мислитель Дмитро Чижевський писав: «Ні про одного філософа... не висловлено таких розбіжних думок, як про Григорія Сковороду.  Тепер є не менше, ніж 250 великих та малих праць, присвячених Сковороді, який є найцікавішою пос­ таттю історії українського духу».

Сьогодні бібліографія сковородіани налічує близько трьох тисяч «великих і малих праць», які побачили світ в Україні, Австрії, Німеччині, Румунії та багатьох інших країнах.

Пропонований читачеві посібник € результа­ том праці творчого колективу викладачів та ас­ пірантів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сково­ роди, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, учителів Коврайської ЗОШ Черкаської області, Чорнухинської З'ОіІІ Пол­ тавської області, Сковородинівської та Бабаївської ЗОШ Харківської області, очолюваного доктором Наш першорозум:

Вивчення творчості

Г. Сковороди в школах, ліцеях,

гілгни.ііях, коледжах

філологічних наук, професором, директором Цент­ ру сковородинознавства Переяслав-Хмельницько­ го ДПУ Миколою Корпанюком, у якому висвітлено значення постаті Григорія Сковороди для розвитку філософії, педагогіки, літератури та літературної мови в минулому й сьогоденні.

У книжці проаналізовано життєвий і творчий шлях Г.С. Сковороди, розкрито його образ у на­ ціональній художній літературі, наведено списки рекомендованих наукових, методичних праць та художніх творів про видатного мислителя.  Статті, з яких складається посібник, відобра­ жають реальний творчий процес осмислення ду­ ховної спадщини Григорія Сковороди, розмаїття поглядів і підходів до його філософського, педаго­ гічного та літературного доробку.  Характерною ознакою збірника є свобода нау­ кового пошуку, вільний розвиток думки, відсутність заздалегідь установлених схем та парадигм мис­ лення, що сприяє виникненню нових оригіналь­ них підходів до висвітлення тих чи інших проблем сковородинознавства. Особливістю його є також прагнення авторів довести глибоконаціональний характер творчості Григорія Сковороди, закорі- неність його духовного світу в українську культур­ ну традицію, зрозуміти його як виразника українсь­ кої ментальності.

Методисти-науковці, вчителі української мови та літератури шкіл, розташованих у місцях, що пов’язані з життям і просвітницькою діяльністю Г.С. Сковороди - Бабаях, Сковородинівці, Чорнухах, Ковраю, - на основі новітніх науково-практичних досягнень і власного педагогічного досвіду розро­ били для посібника і подали плани-конспекти те­ матичних уроків, позакласних та позашкільних за­ ходів, присвячених творчості письменника.  У кінці книжки додано ілюстративний матеріал - світлини, які відображають житейські шляхи пись- менника-філософа: від рідного села Чорнух до міст Братислави в Словаччині та Токая в Угорщині.  Цей посібник - новітнє явище вітчизняної пе­ дагогічно-методичної думки; в ньому комплекс­ но представлено різні аспекти вивчення життя та творчого спадку класика літератури, розкрито його місце в культурі, висвітлено методику на­ вчально-виховного процесу зі сковородинознавс­ тва, починаючи з дитячого садка й закінчуючи 11-м класом. Збірник розрахований на широке коло чи­ тачів, студентів, учителів та всіх тих, хто цікавиться постаттю Григорія Сковороди і культурою XVIII ст.  Книжка сприятиме збагаченню та саморозвитку кожної людини. Читач здобуде важливий матеріал для подальших розмірковувань і, можливо, нових наукових знахідок та досліджень.  / 17 жовтня професор Микола Корпанюк і кан­ дидат філософських наук, проректор Переяслав- Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди Сергій Рик репрезентували цю книжку в Бабаївсь- кій і Сковородинівській школах, а 18 жовтня - у Коврайській.

18-19 жовтня окремі автори посібника також взяли участь у Всеукраїнській науково-теоретич- ній конференцГі «Феномен Григорія Сковороди в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів», що відбулася в с. Коврай, виступили з доповідями в Черкаському національному універ­ ситеті імені Богдана Хмельницького.  Заходи були цікавими й корисними як для ав­ торів, так і для студентів університетів, учнів шкіл, їхніх наставників-учителів і вихователів. Ознайом­ лення дітей та студентів з фактами життя і творчості письменника збагачує їх новими знаннями, сприяє формуванню світогляду, високих ідеалів патріо­ тизму, гуманізму і мудрості, громадянських чеснот, потреби бути глибокодуховними особистостями.  Чим більше діти пізнають і засвоять творчу спадщи­ ну ГС. Сковороди, візьмуть ї ї за основу свого що­ денного життя, тим наша нація швидше позбудеть­ ся багатьох негараздів у своєму розвиткові. Власне, з цією метою і створений посібник «Наш першоро- зум: Вивчення творчості Г.Сковороди в школах, лі­ цеях, гімназіях, коледжах».

Миколо КОРПАНЮК, професор,

Ольга ВОЛОЧАЙ, лаборант

Центру сковородинознавства

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго­

гічний університет імені Гоигорія Сковороди»

Фото надано Переяслав-Хмельницьким

ДПУ імені Григорія Сковороди

 

 

 


 

Рецензія на методичний посібник

'Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди

в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах»

  Переяслав-Хмельницький, 2012. —  419 с.

На

Вшічетт

І> а

гімшшяк

Книжка, видана за загальною редакцією Г. Токмань

і М. Корпанюка, дуже цікава, корисна, затребувана.

Цікава сама композиція. Щоб рекомендувати

посібник учителям та викладачам для навчання учнів,

автори зібрали й сконденсували величезну кількість

матеріалу. У першому розділі “Єдиний в розмаїтті та­

лантів» наводиться аж шість праць, у яких запропоно­

вано підбірку наукових розвідок про філософа. ІДі шість статей досить вдало розташовані: )шт- г-------------------

тя Сковороди — світогляд — праці (по­

езія, байки, проза) — музичний талант.

З великої кількості матеріалу учитель

має вибрати найнеобхідніше, подати

учням якнайлаконічніше і підхід до вик­

ладу має вибрати найоптимальніший.

В цьому новизна й актуальність

посібниюі, бо не завжди є в учителя під

рукою така кількість наукової, мето­

дичної, теоретичної інформації в одно­

му джерелі.

У другому розділі посібника багато

корисних методичних рекомендацій

учителеві-практикові: як донести до

учнів філософські погляди поета,

істинність сковородинівської думки

про три світи (зовнішній, внутрішній,

біблійний): стан душі: ти «невесьол” — це коли

відсутній світ Біблії в існуванні людини, два інших світи

не мають гармонії, перебувають у суперечності між со­

бою. На сьогодні актуальне питання інтертекстуаль­

ності. І саме праці філософа найбільше пов'язані з

Біблією. На прикладі вивчення творчості Сковороди

учитель дає змогу дітям глибше пізнати Книгу Книг.

Як зреалізувати принцип науковості на сучасному

етапі викладання української літератури? Тут на допо­ могу вчителеві наявні різні прийоми, зокрема дорлідаицький, деідактичної евристики, сугестопедич- ної навчальної системи (за Г. Лозановим), технологія концентрованого навчання, технологія текстотворення («письмо — як процес»), продуктивне навчання. Усі ці прийоми й технології автори посібника супроводжують практичними рекомендаціями. Це  означає, що люди не просто радять, а самі це апробували. І як приклад — розробки уроків вивчення поезій Сковороди, байок; представлено урок-проект на тему: «Ідея сродної праці” у філософському трактаті «Розмова, названа Ал­ фавіт, або Буквар миру” , в якому подано добротний літературознавчий аналіз творів з практичною і теоре­ тичною спрямованістю.

Виходячи з рівня навченості та умов, учитель може

вибрати найприйнятніший прийом чи технологію у

своїй роботі.

Розвідка «Листи Г. Сковороди на учнівській парті»

дасть змогу вчителеві формувати в учнів уяву, образне

мислення, фантазію. Учень навчається поважно стави­

твврчоеті

ШШ ШКг гЩ ет ,

тися до різних потадів, позиімй, розвиває плюралізм

думрк^ Педагог має змогу втілити в життя проект фор­ мування нової, гармонійно розвинутої, особистості, в котрій воєдино злиті особливості духовного і фізично­ го виховання.

Для вчителя-практика, мабуть, найцікавішим є

третій розділ, в якому запропоновані уроки, сценарії,

години спілкування, свята, усний журнал — все те, що

вже пройшло апробації, дає хороші

результати.

Окремої уваги варта Програма з

вивчення творчої спадщини Сковоро­

ди у 5— 11 класах за рахунок годин

літератури рідюго краю. У кого є мож­

ливість працювати за таюю системою

— це прекрасно, бо у чинній профамі

відведено лише три години на вивчен»

ня творчої спадщини поета.

Четвертий розділ представлено

допоміжними матеріалами з наукових

розвідок. Відомо, що скільки людей,

то стільки й думок. Але систематизу­

вати їх, розібратися в цих думках — це

справа науковців. Володимир Подри-

га дослідив праці мемуаристів XIX

століття Г/става Гзсс-де-Кальве, Івана

Вернета, Федора Луб’яновського. В очах Г. Г.-де-Каль-

ве Сковорода постав бідним та простим, аскетом. На

думку літератора, Сковорода вів мандрівний спосіб

життя через неможливість здобути належну освіту в Ук­

раїні. А Ф. Луб'яйовський був у захопленні від неорди^-

нарної особистості поета. На його думку, Григорій Са-

вич — паломник, розумний бідняк-безсрібник,

людинолюбець. Не буду вдаватися до переповідання

змісту розділу, лише скажу: розділ наповнений істори-

ко-літературними, філософськимй матерігиіами, які

упорядкував учений.

22 сторінки світлин під назвою «Сковородинівська

іконіка» не лише розширять світогляд, а й наочно доведуть істинність твердженняі що «все його життя в простоті».

Вважаю, є великою потреба масово надрукувати

цей посібник для вчителів, студентів, у^ Ук­

раїни. Нещодавной спілкуючись зі слухачами курсів

підвищення кваліфікації з української мови та літерату­

ри. мав змогу переконатися в цьому. Усі 25 курсантів

перше, що запитали, де можна придбати книгу. Від

книги віє новизною,методичною нестандартністю й ак­ туальністю.

Олександр Котяш,

учитель української мови та літератури

вищої категорії Залузької ЗОШ І— III ступенів

Рівненської області,

аспірант Харківського національного

педагогічного університету ім. Г. Сковороди

 

 

 

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА Й СУЧАСНА

ШКІЛЬНА ОСВГГА: НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ

ОСМИСЛЕННЯ ДУХОВНОГО СПАДКУ

  О. О. МаЛвНКО, ДОКТ. фІЛОЛ. НЗуК, М. ХАрКІВ

Усе частіше українська наукова громада відзначає знакові для куль­ турного життя України дати появою цікавих і потрібних книжкових проектів. Ось і книга, про яку йтиметься далі, вийшла в Переяславі- Хмельницькому напередодні 290-ої річниці з дня народження Григорія Сковороди, якого пов’язувала із цим містом педагогічна сторінка біо­ графії. Саме педагоги — представники вищої й середньої освіти склали авторський колектив посібника  Наш пвршорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах / за загальною редак­ цією Г. Л. Токмань і М. П. Корпанюка. — Переяслав-ХмеЯьницький, 2012. 420 с. Серед тих, чиї матеріали вміщено в посібнику, — докто­ ри й кандидати наук, професори й доценти українських університетів, учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури Харків­ щини, Київщини, Полтавщини, Черкащини.

Цей ПОСІБНИК — явище новітнє для вітчизняної методичної літера­ тури, адже в ньому синтезована наукова рецепція творчого дороб­ ку Григорія Сковороди й суто методичний аспект вивчення його філософських і поетичних текстів, байок, афоризмів у загальноос­ вітніх навчальних закладах. Така методологічна спрямованість по­ сібника цілком перспективна, адже наукове студіювання творчості будь-якого письменника рано чи пізно екстраполюється в контекст шкільної освіти, оновлюючи методичні вектори осмислення творчої спадщини митця, коригуючи сучасні тенденції світоглядного, літера­ турознавчого й лінгвістичного аналізу його текстів.

Кожен з авторів презентує в посібникові власні наукові чи методичні візії глибоких ідей Сковороди, втілених у різних жанрах його спадку.  • «Основні Щаблі життя любомудра» (О. Будугай, М. Малинка), • «Світ філософії і філософія світу» (С. Рик), • «Поетичний доробок Григорія Сковороди» (М. Корпанюк), • «Байки Г. Сковороди: загальний огляд» (А, Ситченко), • «Прозові твори письменника» (Т. Александрович), • «Г. Сковорода — композитор, музикант, співак» (М. Сидоренко), — такі  аспекти вивчення різножанрових рефлексій філософа представляють науковці, акцентуючи увагу насамперед па його високому духовному місіонерстві, прагненні вивершити людину в її чеснотах, наблизити до істинності свого буття.

Саме в такому світоглядному вимірі обсервується й особисте життя Григорія Сковороди, сенс якого так коментує професор Микола Корпа- нюк: «Жертовне зречення письменника й філософа від особистого ро­ динного життя задля безперешкодного служіння вищій істині, гармонії.

Наш першорозум:

Вивчення творчості

Г, Сковороди в школах, ліцеях,

гімназіях, коледжах

Коли в тебе людське сер­

ц е— співчувай, а якщо

хочеш ^ ревнуй і гнівай­

ся та уникай ворожнечі

й злобної зарозумілості

з ядучою насмішкою.

Афоризми Г. Сковороди (ук­

ладач О. Свириденко) узято

з кнцги «Наш першорозум: Ви­

вчення творчості Г. Сковороди

в школах, ліцеях, гімназіях, коле­

джах». равді, вірі в перемогу добра над злом; незадово­

ення здеградованістю людської моралі, втратою

країнцями державності через зраду провідників

редківських звичаїв, підміну ними державотвор­

ої діяльності кар’єризмом у царській владній вер­

икалі <...> — усе це дало поштовх мислителеві до

осередженості на глибинно-засадничих питаннях

орятунку рідного народу, людства від рабського

уху як першопричин усіх бід» (с. 5).

Чи не перетинаються ці ознаки минувшини

реаліями українського сьогодення? Адже так

амо страждаємо й ми від занепаду моралі, влада­

ювання золотого тельця, заздрощів, безглуздя,

невірившись у здатності бути щасливими. І все

ому, що помітно втрачаємо здатність наполегли­

о працювати душею й тілом для свого ж блага.

коворода вважав працю єдиним джерелом люд­

ької радості, наказуючи:  ^Працюй, працюй, працюй.

ароблений у поті кусок хліба житнього вилікує всі хво­ оби душевній тілесніпринесе радість^.

Невтомна праця — у навчанні, родинному й со­

іальному житті, у державній справі той орі­

нтир, який дуже потрібний сучасним учням, по­

екуди загубленим у суперечностях і складностях

ашого національного існування. І саме шкільні

чителі завжди на передньому краю цієї битви за

тини та цінності особистого буття в його суспіль­

их координатах.

Що ж пропонують словесникам для кращого

осмислення духовного спадку Григорія Сковороди

науковці-методисти?

Спектр проблематики цілком широкий:

методика вивчення життєпису і творчості фі­

лософа (Г. Токмань);

його віршів (О. Бурко);

байок та діалогів (Н. Дига);

епістолярію (Г. Мазоха);

методичне моделювання тематичного свята

(О. Бурко) й літературного вечора (Л. Козу-

бенко) за віхами життя й творчості Григорія

Сковороди.

Кращі зразки навчально-методичного досвіду

опрацювання філософського й художнього до­

робку Сковороди репрезентовано в матеріалах

учителів; що представляють школи, географіч­

но дотичні до біографи мислителя.

Саме в тих місцях, де жив, учив і ходив Ско­

ворода, найбільше збереглася аура його духовно­

го пафосу, що не могло не відбитися у творчому

натхненні представників педагогічної еліти цих

країв. Харківські Сковородинівка й Бабаї, пол­

тавські Чорнухи, черкаські Ковраї, Переяслав-

Хмельницький на Київщині — наповнені енергією

думок і діянь великого українського любомудра.

У розробках уроків, сценаріях літературних

свят, годин спілкування, усних журналів, за­

вданнях брейн-рингу, уміщених у посібнику,

прозрріє бажання вчителів-словесникгв від­

крити учням незбагненні світи мандрівного

філософа, поета, байкаря, залучити школярів

до культурного й духовного діалогу з великим

українським просвітителем, наблизити дітей

до його життєвих цінностей, відтворених у ба­

гатющому афористичному спадкові.

Тож можемо подякувати авторам цього посіб­

ника за ретельну й копітку роботу щодо різноаспек-

тного осмислення феномену Григорія Сковороди, за

ідеї, втілені в цікавих міркуваннях, тезах, статтях,

методичних рекомендаціях, програмах факульта­

тиву з вивчення творчості філософа й поета. Споді­

ваємося, у цієї книги буде довге життя й перспекти­

ви спонукати інших шанувальників слова Григорія

Савича до його глибшого розуміння.